Quản lý 1

Một người quản lý giỏi không nhất thiết phải giỏi hết mọi việc, nhưng là người biết dùng người giỏi. …