Mô Hình Chung Về Phương Pháp và Các Hoạt Động Giảng Dạy Ngoại Ngữ tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ Lớn ở TP. HCM

TÓM TẮT

Việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ theo Đề án 2020 đã được thực hiện gần 10 năm và có những bước tiến đáng kể. Bài viết này trình bày các phương pháp và hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại 16 trung tâm ngoại ngữ (TTNN) lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Tham gia trả lời câu hỏi khảo sát gồm 72 giáo viên (GV) ở nhiều độ tuổi và có kinh nghiệm giảng dạy khác nhau. Kết quả nghiên cứu này đưa ra mô hình chung về phương pháp và hoạt động giảng dạy tiếng Anh hiệu quả, giúp các TTNN và cơ sở đào tạo ngoại ngữ có thể áp dụng trong đào tạo, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người học.

Từ khóa: Đánh giá, hoạt động giảng dạy, phương pháp giảng dạy, tính chủ động, Trung tâm Ngoại ngữ.

ABSTRACT

Model of teaching methods and activities at big English centers located in Ho Chi Minh City

This paper explored and described the teaching methods and activities employed by 16 big language centers in Ho Chi Minh City. 72 English teachers in wide range of ages and experiences responded to the survey questionnaire. The results of the study revealed the effective model of teaching methods and activities which helped other English centers and language schools learn how to adjust their teaching practices to enhance their language learners’ proficiency at other provinces in Viet Nam.

Keywords: Autonomy, English centers, evaluation, teaching methods, teaching activities.

Phạm Vũ Phi Hổ (2018). Mô hình chung về Phương pháp và các hoạt động giảng dạy Ngoại ngữ tại các Trung tâm Ngoại ngữ lớn ở Tp. HCM. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Tp. HCM (HCMC University of Education – Journal of Science), 15 (4), 179 – 191.

Link to download 

Full paper:

Mo hinh giang day tieng Anh tai cac TTNN-Phamho