Sinh viên đánh giá về chất lượng đào tạo của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài – Đại học Văn Hiến

Tóm Tắt

Chất lượng giảng dạy và đào tạo ở các trường ĐH (ĐH) ngày càng được quan tâm khi nền giáo dục cởi mở hơn và có nhiều cạnh tranh hơn. Hai yếu tố chủ yếu nhất quyết định cho chất lượng đào tạo tại một cơ sở là chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên (GV) và dịch vụ “chăm sóc khách hàng”. Để đánh giá về hai điều này, ngoài công tác tuyển dụng, thì việc lấy ý kiến của “khách hàng” là điều không thể thiếu trong quá trình nhìn lại chất lượng hiện thời để cải tiến. Theo kinh tế thị trường, “khách hàng” của một dịch vụ được xem là “thượng đế” vì họ quyết định cho sự thành công hay thất bại của một “sản phẩm”. Do đó, việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về chất lượng đào tạo là một điều tiên quyết của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài (NN & VHNN). Bài báo cáo này trình bày những đánh giá của sinh viên (SV) ngành NN & VHNN về chương trình đào tạo của Khoa, chất lượng giảng dạy của giảng viên, và các dịch vụ hỗ trợ của Khoa NN & VHNN giúp SV những lúc gặp khó khăn trong suốt quá trình học hành. Sau cùng, bài báo cáo đưa ra những giải pháp hiệu quả giúp cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa NN & VHNN của trường ĐH Văn Hiến (ĐH VH).

Từ khóa: chất lượng đào tạo, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, mức độ hài lòng, phương pháp giảng dạy.

ABSTRACT
Students’attitudes towards the quality of the curriculum and training of the Faculty of Foreign languages & Cultures at Van Hien University

The quality of the curriculum and training at universities is more and more concerned when the competition of education is increasing. Two important factors affected this kind of quality at a school include the quality of curriculum & training, and services. In order to evaluate these issues, apart from the recruitment processes, exploring and obtaining the students’ attitudes towards these issues are important because the students are the central of the education and training. This paper presents the students’ evaluation on the quality of curriculum & teaching methods, and services of the Faculty of Foreign language & Cultures. The report also indicates some suggestions in order to help enhance the quality of curriculum & training, and the services to support the students well during their studies.

Keywords: the quality of curriculum and training, services to support students, students’ attitudes, and teaching methods.

Link to download